Заместник областният управител Евгени Драганов участва в публично обсъждане на проектно предложение на община Разград

13.09.2017

   Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов участва в публично обсъждане на проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“.

   Проектът за изграждането на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разград и е включен в одобрената Инвестиционна програма на Община Разград. Подробности по инициативата представиха кметът на Разград д-р Валентин Василев и заместник-кметът Галина Георгиева.

   Проектното предложение ще бъде подадено за финансиране по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Стойността му е  2 422 000 лв.

   Социалните жилища се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. Предвижда се четирите триетажни блокчета да бъдат изградени в източната част на ж. к. „Орел“, в имот с идентификационен №61710.504.6397 с площ 12 497 кв. м. в тях ще бъдат настанени хора, които отговарят на условията,определени в Наредба №29 на община Разград за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища.

   Жилищата ще са общо 48, по 12 ще са с площ 62, 86, 91 и 95 кв.м. Нуждаещите се ще могат да ги обитават за срок до 2 години, като при подписването на договора ще са задължени за изпълняват социален пакет, в който има клаузи от типа: децата им да посещават училище и детска градина, да имат личен лекар, да ги водят на имунизации и други.

   Предвижда се срокът на изграждане на социалните жилища да е 30 месеца.  Към началото на страницата