До края на годината отпада издаването на хартия на 11 документа

04.09.2017

    С Решение №496/29.08.2017 г. Министерски съвет приема доклад за изпълнение на предишно свое Решение за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител, като поставя срок до 31 декември 2017 г. за отпадането издаването на хартия от държавни институции на 11 конкретни удостоверителни документа.

    С Решението се задължават шест различни институции, включително общинските администрации, да предприемат необходимите действия за премахване на изискването за предоставяне на хартиен носител на следните удостоверителни документи:

1)  удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;

2)  удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията – от датата на присъединяване на системата на съответната служба по вписванията към информационната система, обслужваща регистъра;

3)  удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

4)  удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;

5)  удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;

6)  удостоверение за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация;

7)  удостоверение за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица , родени след 1 януари 1984 г.;

8)  удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;

9)  удостоверение образец УП-7 за размер и вид на пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт;

10) удостоверение образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт;

11) удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

    Според Решението на Министерски съвет, за да се прекрати издаването на хартия на тези документи, всички административни органи трябва да предприемат необходимите стъпки за присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с утвърдените от Държавна агенция  “Електронно управление“ общи условия за достъп до регистри на държавната администрация в средата за междурегистров обмен.Към началото на страницата