Приключи проверката на техническото и експлоатационно състояние на язовирите и водоемите на територията на област Разград

09.05.2017

    Със Заповед № ОМП – 004/ 28.03.2017 г., на Областния управител на Област Разград, бе създадена междуведомствена комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, както и проводимостта на речните легла в областта.

   В състава на комисията бяха включени експерти от Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Долен Дунав,  Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, представители на областната и общинските администрации.

    В периода 24.04.2017 – 02.05.2017 г., бяха проверени общо 30 язовира и водоеми. До тази година се проверяваха само потенциално опасните язовири, които са 10 на брой, но с промяната в Закона за водите, вече се проверяват всички водоеми на територията на областта.

    Направени бяха следните констатации:

    Потенциално опасните язовири са в добро състояние, с изключение  на яз. Владимировци, който е с неизправен преливник.

    Стените на по-голямата част от непроверяваните до тази година язовири и водоеми, са обрасли с дървета и храстовидна растителност.

    С неустановена собственост са стените на яз. Исперих и яз. Крояч. За изясняване собствеността на язовирните стени е поставен срок 30 септември 2017 г.

    Констатирана е техническа неизправност на стените на яз. Юпер и яз. Бисерци, поради което са дадени предписания за източването им до мъртъв обем. Срокът за изпълнение на предписанието е 30 юли 2017 г.

    Изготвени са констативни протоколи, в които са описани установените нарушения и предписания за изпълнение, с конкретни срокове за отстраняването им.

    Изпълнението на предписанията ще се контролира от Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор.Към началото на страницата