Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград

14.02.2017

   Днес, 14 февруари в Областна администрация Разград се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Разград.

    Заседанието на Комисията е свикано във връзка с утвърждаването на Държавния план-прием за учебната 2017/2018 г., писмо изх. № РД 19.3-1/04 от 09.02.2017 г. от Регионално управление по образованието – Разград,  и съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4  от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, съгласно които, предложението на РУО за Държавен план – прием се съгласува с Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

   Заседанието бе водено от зам. областния управител Виолета Тодорова.

   Началникът на Регионално управление на образованието-Разград Атанас Дончев представи проекта за Държавен план – прием в държавните и общински професионални училища на територията на Област Разград, през учебната 2017/2018 г.

    Той информира, че предложеният Държавен план-прием е в съответствие с Областния план за развитие на икономиката, референции на работодатели, интереси и желания на учители. При съставеното на план-приема са взети под внимание новите моменти: от 1 август влезе в сила Новия  закон за предучилищното и училищното образование, а именно, че всички ученици, които завършват 7 клас получават основно образование и трябва да продължат своето образование в гимназиален клас. Другият нов момент, за разлика от досегашните години е, че профилираната Природо-математическа гимназия има възможност по Новия закон да направи прием в 5 клас.  

    „През учебната 2016-2017 г. в 4 клас завършват 939 ученици. Съгласно Закона, за да имаме броя на паралелките след завършен 4 клас се определя като 2 % от общия брой завършващи 4 клас.  2-та процента при нас са 19 ученици, което дава възможност ПМГ да направи една паралелка, като пълняемостта на паралелките навсякъде е заложена по 26 ученици, съгласно Наредба №7. 7-ми клас завършват 1102 ученици. Предложенията са за общо 48 паралелки, като недостигът на учениците е 146, което ще рече, че още отсега са заложени паралелки, които ще бъдат закрити. 8-ми клас завършват 692-ма ученици, като тука не се броят учениците, които са в ПМГ, ГПЧЕ, Профилирани гимназии, които са били прием след завършен 7 клас миналата година.Там недостигът е от 88 ученици. Най-вероятно като отчетем и факта че част от учениците от нашата област заминават за други области, също ще има закриване на паралелки“, каза още Атанас Дончев.

   От представената информация стана ясно, че нови професии и специалности за тази година се разкриват в ПГЗ „Кл. А. Тимирязев“ гр.Завет – професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“, прием след завършен 7-ми клас. В ПГСС „Хан Аспарух“, гр. Исперих – професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“, след завършен 7-ми клас и професия „Администратор в хотелиерството“ специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“.

   Началникът на РУО-Разград сподели още, че „Учениците от ПУИ “Д-р П. Берон“ гр. Кубрат ще отидат в СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, като ПУИ - Кубрат ще стане Център за личностно развитие, където ще се води професионалната подготовка, но учениците ще се водят като ученици на СУ „Христо Ботев“. Там има разкриване на професия „Работник в заведение за хранене и развлечение“, това всъщност е паралелката на ПУИ „Д-р П. Берон“ Кубрат.

 В Професионалната гимназия Кубрат се разкрива професия „Ресторантьор“ специалност „Кетъринг“.

   Всички директори са декларирали, че разполагат с необходимата материална база, както и с необходимите специалисти за провеждане на професионалната подготовка.“

   Обобщен, приемът изглежда по следния начин:

   След завършен 7-ми клас имаме 22 профилирани паралелки, 26 професионални, 4 паралелки за деца със СОП – първа степен професионална подготовка.

    След завършен 8 клас: 6 профилирани паралелки, 4 непрофилирани паралелки, 20 професионални, 4 за деца със СОП, 6 задочна форма.

    След завършен 7-ми клас ще се приемат ученици след Национално външно оценяване. Балообразуването ще бъде в точки. Ако някой ученик получи слаба оценка на външното оценяване, при балообразуването му се залагат 0 точки. Оценките от свидетелствата ще бъдат също преобразувани в точки.

    Г- н Дончев уточни, че всички ученици трябва да продължат някъде образованието си в 8-ми клас, затова РУО-Разград предлага  паралелките да са повече, за да имат учениците по-голям избор.

    Комисията прие без изменения и съгласува предложения от РУО-Разград Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

   Предстои РУО да го представи и защити пред Министерство на образованието и науката до края на месец март.

 

Държавен план-прием  на училищата от област Разград за учебната 2017 / 2018 годинаКъм началото на страницата