Предстоящо заседание на Постоянната областна комисия по заетост

13.02.2017

    Във връзка с утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2017/2018 г. и писмо изх. № РД 19.3-1/04 от 09.02.2017 г. от Регионално управление по образованието – Разград,  и съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4  от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Областният управител Манол Кившанов свиква редовно заседание на Комисията по заетостта на 14.02.2017 г., (вторник), от 10.30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Представяне на проекта за Държавен план – прием в училищата на територията на Област Разград, през учебната 2017/2018 г.

                                                 Докладва: г-н Атанас Дончев– началник на РУО Разград.

2. Обсъждане и съгласуване на проекта за Държавен план – прием през учебната 2017/2018 г., предложен от Регионално управлениепо образованието – Разград.

3.  Други.Към началото на страницата