Областният управител Манол Кившанов свика извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

08.11.2016

   Днес, 08.11.2016 г., в Областна администрация Разград се проведе извънреднозаседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград ръководено от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията.

   На заседанието присъстваха кметовете на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, управителите на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД и В и К „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат и кметът на община Кубрат.

   На основание чл. 8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е, както следва:

Областният управител, представляващ държавата

35,00%,

Община Разград

32,56%;

Община Попово

18,34%;

Община Лозница

5,90%

Община Опака

4,25%

Обшина Цар Калоян

3,95%

   По първа точка от дневния ред и на основание чл.198в, ал.4, т. 7 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград единодушно приеха  решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Завет. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Завет от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

   По втора точка от дневния ред и на основание чл.198в, ал.4, т. 7 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приеха  решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Кубрат. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Кубрат от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия В и К оператор „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат.

   Членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приеха решение за препоръчителния размер на вноската на държавата да е в размер на 9 871,72 (девет хиляди осемстотин седемдесет и един и седемдесет и две) лева.

   В точка 4 „други“ от дневния ред, бе обсъдена възможността за обявяване на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за консолидирана, с оглед членството на две общини от друга област.

   С оглед на горното, следва да се проучат правните възможности за осъществяването й.Към началото на страницата