Областният управител свика извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

07.11.2016

   Днес, 07.11.2016 г., в Областна администрация Разград се проведе извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, председателствано от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията.

   На основание чл. 8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е, както следва:

Областният управител, представляващ държавата

35,00%,

Община Исперих

36,62%,

Община Завет

17,08%,

Община Самуил

11,30%.

   По първа точка от дневния ред, на основание чл.198в, ал.4, т. 7 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих взеха единодушно решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез отделяне на Община Завет, след присъединяването ѝ в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – ДунавЕООД, гр. Разград.

   До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите на територията на Община Завет, същите продължават да се извършват от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация „ООД, гр. Исперих.

   По втора точка от дневния ред, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, съгласуваха бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, като В и К оператор за периода 2017-2021 г. Бизнес планът се съгласуван с 82,92 % от всички с право на глас.

   На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, беше прието  решение за препоръчителния размер на вноската на държавата да е в размер на 9 332,72 (девет хиляди триста тридесет и два и седемдесет и две) лева.Към началото на страницата