Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

04.11.2016

   Областният управител свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих на 07.11.2016 г. (понеделник) от 10:30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния дневен ред:

  1. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация„ ООД, гр. Исперих на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез отделяне на Община Завет, след присъединяването ѝ в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград.
  2. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, като В и К оператор за периода 2017-2021 г.
  3. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по В и К за 2017 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
  4. Други.


Към началото на страницата