Заместник областният управител Виолета Тодорова откри работна среща, свързана с новия Закон за предучилищно и училищно образование

28.07.2016

   На 28.07.2016 година, в заседателната зала на Областна администрация Разград, председателствана от зам. областния управител Виолета Тодорова се състоя работна среща, във връзка с прилагането и сроковете за изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, които влизат в сила от 01 август 2016 година.

   Срещата е проведена по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Разград.

   Присъстваха началникът на РИО-Разград – г-н Атанас Дончев, г-жа Живка Панчева - началник отдел ИОМД, г-жа Веселина Станчева – старши експерт по професионално образование, г-жа Евгения Николова - главен юрисконсулт, зам. кметовете на общините Завет, Исперих, Кубрат, Самуил и Цар Калоян и представители на общините на територията на област Разград.

   Г-н Дончев представи аспекти от новия Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, свързани с предизвикателствата пред училищата, детските градини, РУО, общинските и областните администрации:

  • откриване, преобразуване, променяне и закриване на образователните институции;
  • орган на издаване на заповедта, производство по издаването, срокове;
  • преименуването и преобразуването на институции в образованието;
  • разработването на стратегии за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците;
  • създаване и функциониране на обществени съвети.

   Законът за предучилищното и училищното образование е приет и обнародван в Държавен вестник бр. 79 от 13.10.2015 г..

   Господин Дончев обърна внимание, че предстоят много задачи, които следва да се изпълняват в рамките на определените срокове, като се акцентира онези, които стартират непосредствено от 01.08.2016 година – с влизането на ЗПУО.

   Привеждането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със ЗПУО изисква извършването на проверки, изготвяне на становища и документация, вземане на решения от компетентните органи, осъществяване на административен контрол, както и изтичане на определени срокове за обжалване на съответните процедури.

   Институциите, свързани с образованието, следва да вземат важни решения, свързани с прилагането на ЗПУО и привеждането на образователната система в съответствие с новите изисквания.

   Заместник-областният управител Виолета Тодорова предостави думата и на представителите от общините, които взеха активно участие по проблемите.

   Заместник-областният управител увери общините, че могат да разчитат на съдействие от страна както на Областна администрация, така и на Регионалния инспекторат по образование.

   „Областна администрация винаги е помагала  в координирането и изпълнението на съвместната ни дейност. Заедно ще се справим за да постигнем основната цел на новия Закон -  повишаване качеството на образованието“, каза още г-жа Тодорова.Към началото на страницата