Извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

04.07.2016

   Днес, 04.07., в Областна администрация Разград се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, на основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Заседанието, председателствано от Областния управител Манол Кившанов, се проведе при следния дневен ред:

1.    Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград на основание чл.198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Завет.

2.    Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград на основание чл.198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Кубрат.

3.    Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017 г. - 2021 г.

4.     Други.

   На основание чл. 8, ал. 2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е, както следва:

Областният управител, представляващ държавата

35,00%

Община Разград

32,56%

Община Цар Калоян

3,95

Община Попово

18,34%

Община Лозница

5,90 %

Община Опака

4,25 %

   На основание чл. 12, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, списъка на присъстващите с право на глас се подписа от: Манол Кившанов – Областен управител и председател на Асоциацията, кмета на община Разград д-р Валентин Василев и зам. кмета на община Опака Месру Мехмедов.

   На заседанието не присъстваха представители на община Попово, Лозница и Цар Калоян, поради което на основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, не бяха взети решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред.

   Със 71,81 % бе съгласуван Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017 г. - 2021 г.

   В т. 4 „други” Областният управител даде думата на г-жа Надя Йорданова – секретар на АВиК, която информира членовете на Асоциацията за проведените разяснителни срещи по места – общ. съвети Исперих, Завет и Самуил, с оглед консолидация на област Разград и изпълнение на ВиК реформата.

   Г-жа Йорданова припомни, че на 30 юни, на свое заседание общински съвет Исперих взе решение, че не иска да бъде част от ВиК реформата, както и прие решение Кметът на община Исперих да гласува „въздържал се”, с оглед промяна на границите на обособената територия, чрез отделянето на община Завет.

   Във връзка с това и не взетото на днешното общо събрание решение за присъединяване на община Кубрат в обособената територия на Водоснабдяване Дунав, се спира ВиК реформата и се възпрепятства усвояването на европейски средства на територията на област Разград от ВиК оператора, като бенефициент по ОП „Околна среда – 2014-2020” и общините, изготвили своите проекти по ОП „Развитие на селските райони”. 

   На сайта на Областна администрация Разград ще бъдат качени Бизнес плановете на двете ВиК дружества.Към началото на страницата