Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

02.07.2016

   На основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Областният управител Манол Кившанов свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград на 04.07.2016 г. (понеделник) от 10:30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния дневен ред:

   1.    Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград на основание чл.198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Завет.

   2.     Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград на основание чл.198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Кубрат.

   3.     Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017 г. - 2021 г.

   4.     ДругиКъм началото на страницата