Липса на кворум отложи извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

01.07.2016

   На основание чл. 198 в, ал. 7 от Закона за водите заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко от 2/3 от всички гласове.

   На днешното Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих представителите на общините Исперих, Завет и Самуил не присъстваха. Не беше налице необходимия кворум за провеждане на заседанието, поради което то беше отложено за друга дата.

   На основание чл. 8, ал. 2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е, както следва:

Областният управител, представляващ държавата

35,00%

Община Исперих

36,62%

Община Завет

17,08%

Община Самуил

11,30%

   На основание чл.10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание – Решение № 74 по Протокол № 07 от 18.04.2016 г. на Общински съвет – Завет са изпратени предварително на електронните пощи на общините Исперих, Завет и Самуил, предоставени са за запознаване на хартиен носител в Областна администрация Разград и са качени на сайта на администрацията.

   На основание чл.10, ал.5, т.5 предл. последно от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, бяха предоставени следните предложения за решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред:

1. На основание чл.198в, ал.4, т. 7 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, взимат решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация„ ООД, гр. Исперих на основание чл.198а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, чрез отделяне на Община Завет, след присъединяването ѝ в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите на територията на Община Завет, същите продължават да се извършват от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация „ООД, гр. Исперих.

2. На основание чл.198в, ал.4, т. 5 от Закона за водите, членовете на Общотосъбрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, съгласуват бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих за периода 2017 г. - 2021 г.Към началото на страницата