Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

18.03.2016

    Днес, 18 март 2016 г., Зам. областният управител Нурие Црънгалова взе участие в двадесет и деветото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се проведе в Заседателната зала на Областна администрация Силистра.

   Настоящото заседание се свика и се откри от г-н Стоян Бонев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Силистра на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

   В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши учебни заведения на територията на района, Фонд ФЛАГ, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия,  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката,  Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Централното координационно звено при Министерски съвет.

   Регионалният съвет за развитие на Северен централен район актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда, Оперативна програма „Добро управление“ и Програмата за развитие на селските райони.

   Определени бяха и представителите на РСР на СЦР в Комитетаза наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и в Управляващия комитет по проект „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.”.

   Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ г-жа Надя Данкинова представи опита и дейността на Фонда, както и новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансови инструменти (Jessica, Фонд на фондовете и др.).

   Членовете на Съвета бяха информирани за дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и за възможностите за подпомагане на бизнеса. 

   Експерт от Министерството на икономиката представи Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“.

   На заседанието беше представена и актуална информация, относно Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

   Присъстващите бяха информирани за основните моменти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и отражението им върху финансирането и управлението на проекти.Към началото на страницата