Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

18.03.2016

   Днес, 18.03.2016 г., в Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, председателствано от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията.

   На основание чл.10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн.ДВ, бр.66 от 8.08.2014 г., в сила от 8.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.), писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание – бизнес план на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 г., отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2015 г., годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г., бюджет за 2016 г. и договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, бяха изпратени на електронната поща на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, и бяха предоставени за запознаване на хартиен носител в Областна администрация Разград.

   С оглед спазване ограниченията на Закона за защита на личните данни – писмените материали, ведно с поканата за провеждане на Общо събрание са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Разград /раздел Асоциации В и К/.

   На основание чл.8, ал. 2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (издаден от министъра на регионалното развиетие , обн.,ДВ, бр.66 от 8.08.2014 г., в сила от 8.08.2014 г. изм.бр.106 от 23.12.2014г., в сила от 23.12.2014 г.) - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е както следва:

Областният управител, представляващ държавата

35,00%

Община Разград

32,56%

Община Попово

18,34%

Община Лозница

5,90%

Община Опака

4,25%

Обшина Цар Калоян

3,95%

   В хода на заседанието, с гласовете на всички присъстващи с право на глас представители на членовете на общото събраниена Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, единодушно бяха взети решения по всички точки от дневния ред:

  1. Съгласуване на бизнес план  на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр.Разград, който се явява удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги до 31 декември 2016 г.;
  2. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 г.;
  3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2015 г.;
  4. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г.;
  5. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2016 г.;
  6. Решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и В и К оператор - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград;
  7. Други

   На основание чл.34, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (издаден от  министъра на регионалното развитие, обн. ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. в сила от 8.08.2014 г., изм. бр.106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.), след изчерпване на дневния ред, Председателят на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и Управителят на „Водоснабдяване – Дунав“ подписаха договора по чл.198п, ал.1 от Закона за водите.Към началото на страницата