Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

14.03.2016

На 18.03.2016 г. (петък), от 10:30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

1. Съгласуване на бизнес план   на „Водоснабдяване - Дунав“ Е ООД, гр.Разград, който се явява удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги до 31 декември 2016 г.;

2.  Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 г.;

3.  Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2015 г.;

4.  Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г.;

5.  Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2016 г.;

6. Решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и В и К оператор - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград ;

7.      Други


След изчерпване на дневния ред, Председателят на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и Управителят на „Водоснабдяване – Дунав“ ще подпишат договора по чл.198п, ал.1 от Закона за водите.Към началото на страницата