Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

10.03.2016

   Днес, 10.03.2016 г., в Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, председателствано от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията.

   Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание – бизнес план за развитието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 г., отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2015 г., годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г. и бюджет за 2016 г., бяха изпратени на електронната поща на общините Исперих, Завет и Самуил и бяха предоставени за запознаване на хартиен носител в Областна администрация Разград и публикувани на сайта на Областна администрация. Всеки член на Асоциацията имаше право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на заседанието, но такива не постъпиха.

   На основание чл. 8, ал. 2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (издаден от министъра на регионалното развиетие , обн.ДВ, бр.66 от 08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм.бр.106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е, както следва:

Областният управител, представляващ държавата

35,00%,

Община Исперих

36,62%,

Община Завет

17,08%,

Община Самуил

11,30%,

  

   В хода на заседанието, с гласовете на всички присъстващи с право на глас представители на членовете на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, бяха взети решения по всички точки от дневния ред:

  • Отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 г.;
  • Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2015 г.;
  • Годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г., който ще бъде публикуван на интернет страницата на Областна администрация Разград /раздел Асоциации В и К/.;
  • Бюджет на Асоциация по В и К за 2016 г., като бе определенавноската на държавата да е в размер на  - 9 893,36 лева, вноската на Община Исперих – 10 351,29 лева, Община Завет – 4 827,96 лева, Община Самуил – 3 194,14 лева.

   Съгласуван бе и бизнес план за развитието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих през 2016 г., който се явява удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги до 31 декември 2016 г.

   В т.6, „Други” от дневния ред, кметът на община Самуил постави въпроса за консолидиране на ВиК операторите и промяна на границите на обособените територии, чрез присъединяване към Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от„Водоснабдяване - Дунав ” ЕООД, гр. Разград.

   Обсъдиха се различни правни възможности за консолидирането на операторите и възможности на общините да кандидатстват по проекти, със средства от европейските фондове.Към началото на страницата