Провеждане на редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

07.03.2016

На 10.03.2016 г., (четвъртък), от 10:30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, на основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (издаден от Министъра на регионалното развитие, обн. ДВ, бр.66 от 8.08.2014 г., в сила от 8.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Съгласуване на бизнес-план за развитието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих през 2016 г., който се явява удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги до 31 декември 2016 г.;

2. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 г.;

3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2015 г.;

4. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г.;

5. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2016 г.;

6. Други.Към началото на страницата