Предстоящо заседание

07.03.2016

На 10.03.2016 г. (четвъртък), от 13.30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:


1. Запознаване на участниците в заседанието със Заповед № РД 11-25/08.01.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.

Докладва: Д-р Илиян Драмалиев -  Директор на ОДБХ – гр.Разград.

 

2. Предприемане на мерки за обезвреждане на умрелите животни, съгласно изискванията на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.).

Докладва: Д-р Илиян Драмалиев -  Директор на ОДБХ – гр.Разград.

 

3. Разни.Към началото на страницата