ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

04.02.2016

     Днес, 04.02.2016 г., Областният съвет за развитие на област Разград проведе свое редовно заседание, основен акцент в чийто дневен ред бе избор на членове на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, от състава на Областния съвет за развитие.

  Заседанието беше открито и ръководено от Манол Кившанов – Областен управител на област Разград.

  В заседанието взеха участие кметове на общините на територията на областта, представители на общинските съвети, както и представители на работодателските и синдикалните организации в областта.

   Съгласно чл. 18, ал. 5, от Закона за регионалното развитие, броят на представителите на общините в регионалния съвет за развитие е двама души, тъй като област Разград е с население до 200 000 души.

   Досегашните представители бяха кметът на община Разград и кметът на община Лозница.

   По първа точка от дневния ред, за членове на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район бяха предложени кметовете на Разград, Кубрат, Исперих и Цар Калоян. Кметът на Разград д-р Валентин Василев бе избран още на първо гласуване, като  получи подкрепа от 18 участници в заседанието.

   Равен брой, по 8 гласа, имаха кметовете на Исперих Бейсим Руфад, който не присъстваше лично на заседанието, и на Цар Калоян Дауд Аляовлу. Шестима от членовете подкрепиха кмета на Кубрат Бюрхан Исмаилов.

   След кратка почивка бе гласувано повторно, като изборът бе само между двете кандидатури, с равен вот от първото гласуване, след което Бейсим Руфад получи 11 гласа, а Дауд Аляовлу – 8.

   Бе взето и гласувано решение за трето гласуване, тъй като съгласно чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, решенията на Областния съвет за развитие се приемат с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете, който е 22.

   При третото гласуване, 13 от присъстващите подкрепиха Бейсим Руфад, а двама –  Дауд Аляовлу, тъй като 5 от членовете на съвета напуснаха заседанието.

   Прието бе решение, членове на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, от състава на Областния съвет за развитие на област Разград да бъдат кметът на Разград д-р Валентин Василев и кметът на Исперих Бейсим Руфад.

   Решението ще бъде изпратено на Секретаря на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.

  По втора точка от Дневния ред Областният управител подчерта, че според член 22, алинея 2 от Закона за регионалното развитие, сред членовете на Областния съвет за развитие са по един представител на общинския съвет на всяка община. За осигуряване на представителство в извънредни случаи, като болнични, командировки и отпуски, част от общинските съвети определиха от състава си освен титуляр и заместник като представители в Областния съвет за развитие. В тази връзка г-н Кившанов помоли, общинските съвети, които не са определили заместници да го направят на следващото си заседание.Към началото на страницата