Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Разград

26.01.2016

   Днес, 26 януари, от 10,30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Разград.

   Заседанието на Комисията е свикано във връзка с утвърждаване от МОН на Държавен план-прием за учебната 2016/2017 г. и на основание чл. 25, ал. 4 от Закона на професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, съгласно които, предложението на Инспектората по образование за Държавен план – прием се съгласува с Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

   Заседанието бе водено от Зам. областния управител Виолета Тодорова при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Представяне на проекта за Държавен план – прием в държавните и общински професионални училища на територията на Област Разград, през учебната 2016/2017 г.

2. Обсъждане и съгласуване на проекта за Държавен план – прием в държавните и общински професионални училища през учебната 2016/2017 г., предложен от Регионален инспекторат по образование Разград.

3.  Други.

Комисията прие без изменения и съгласува предложения от Регионален инспекторат по образование Разград Държавен план-прием за учебната 2016/2017 г.

Държавен план-прием за учебната 2016/2017 г.Към началото на страницата