Публичен форум по проект „Да пораснем заедно”

15.01.2016

Днес, 15.01.2016 г., Зам. областният управител Виолета Тодорова  бе гост на публичен форум за представяне на постигнатите резултати и добри практики от изпълнението на проект „Да пораснем заедно”, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът се реализира от СПОФ „Читалища”, в партньорство с НЧ „Напредък”, гр. Разград.

Разград е един от шестте български града, в които през есента стартира „Работилница за родители” програма, която се базира на съвременните разбирания за развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност. Основополагащо в нея е разбирането, че родителството трябва да бъде в най-добрия интерес на детето, т.е. да насърчава положителните отношения между възрастни и деца, които да допринасят за развитието както на детето, така и на родителя.

Методологията за подкрепа на родители на деца до 3 години е разработена от експерти на УНИЦЕФ и през 2012 г. година е прилагана в няколко български общини. Опитът на УНИЦЕФ показва, че родителите имат потребност и активно търсят  информация, насоки и подкрепа, за да се чувстват уверени и компетентни в своите взаимоотношения с децата.

Освен Работилниците за родителите и провеждане на публични форуми за обсъждане на резултатите от тях – по един във всеки от шестте града: Плевен, Кърджали, Благоевград, Враца, Търговище и Разград, проектът предвижда разработване на общ портал на Работилниците за родители, обучения по застъпничество и национална конференция за изграждане на неформална мрежа от Работилници за родители.

Проектът, „Да пораснем заедно”, е не просто успешен, а изключително ценен за младите семейства и техните деца.Към началото на страницата