Експерт от Областна администрация Разград направи презентация на тема „Областни политики за превенция на ранното отпадане от училище и реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система”.

24.02.2015

Приключи двудневната Регионална среща в Разград за представяне на План за изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 - 2020 г.) до 2015 г.

Представителят на Областна администрация Разград Диана Петрова - гл. експерт в отдел „РРАК”, участва с презентация на тема „Областни политики за превенция на ранното отпадане от училище и реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система”.

Като един от основните проблеми в системата на училищното образование в България, в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 2015 г., е посочен „тревожно висок процент на децата в задължителна училищна възраст, които или не са обхванати от системата на образование, или впоследствие отпадат от нея.

Г-жа Петрова направи анализ в сферата на образованието на територията на областта и анализ на причините за ранното отпадане на ученици от училище. Запозна присъстващите с мерки и политики на Областна администрация Разград в сферата на образованието и с мерки и политики в сферата на образованието включени в Стратегия на Област Разград за интегриране на ромите 2012 - 2020 г., и със Стратегия за развитие на Област Разград 2014-2020 г. Бяха посочени добри практики в сферата на образованието на територията на областта.

Областна администрация Разград провежда активна политика за подпомагане на регионалното развитие на областта, в частност и в сферата на образованието:

  • По проект „Мисия Благоденствие” с бенефициент Областна администрация Разград е разработен социално-икономически анализ на областта, включително за сектора на образованието.
  • В координация с всички заинтересовани страни е разработена частта за образованието в Областна стратегията за развитие на Област Разград 2014 – 2020 г. и Стратегия на Област Разград  за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.
  • С цел координиране на усилията на институциите на регионално ниво се сформира Областен консултативен съвет към Регионален инспекторат по образованието Разград, в който участва и представител на Областна администрация Разград.
  • През последните години се наблюдава трайна тенденция на застаряване на педагогическия персонал, особено в начална и предучилищна степен. С цел решаване на проблема се подготвя инициатива от Областна администрация Разград за създаване на регистър на студентите от Област Разград, с цел професионално насочване според нуждите от кадри в областта.
  • Областна администрация Разград се включва активно в проект „Студентски практики в държавната администрация” на МОН.
  • С цел решаване на проблема с ранното отпадане от училище, комисия включваща представители на Областна администрация Разград, РД ”Социално подпомагане” и РИО Разград ежегодно извършват проверки на реалната посещаемост на учебните занятия от учениците в Област Разград.


Към началото на страницата