Приеха стратегията за развитие на Област Разград 2014 - 2020г.

29.11.2013

Необходими са около 1 милиард лева за реализиране на всички мерки в Стратегията

Светлин Симеонов – началник Отдел „ Регионално развитие и административен контрол” в Областна администрация – Разград представи пред членовете на Областния съвет за развитие Стратегията за развитие на област Разград 2014 – 2020 г.

Визията на Област Разград за периода 2014-2020 г. е синтезирана като „Област  Разград  – развит фармацевтичен, керамичен и аграрен център на Северна България, с балансирана, конкурентоспособна икономика, съхранена природа, обновена инфраструктура и жизнена среда, осигуряващ добър жизнен стандарт на своите граждани, привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.”

Маркирани са следните 4 стратигически цели:

  • Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда
  • Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;
  • Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
  • Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество.

За реализирането им са поставени следните 5 приоритета:

  • Постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиката чрез инвестиции в нови технологии и иновации на базата на икономиката на знанието;
  • Устойчиво развитие на високоефективен и конкурентноспособен аграрен сектор
  •  Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на жизнената среда, подобряване качествата на околната среда
  • Подкрепа на човешкия капитал, социално приобщаване, повишаване на жизнения стандарт
  • Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на ефективна регионална политика

 

Светлин Симеонов конкретизира, че са необходими около 1 милиард лева за       реализиране на всички мерки в Стратегията.

Членовете на Областният съвет за развитие единодушно приеха Стратегията за развитие на Област Разград за периода 2014 – 2020 г.

Областният управител Стоян Ненчев не пропусна да призове членовете на съвета към активно участие за постигането на целите и поставените приоритети.Към началото на страницата