По-строг контрол по спазването на противоепидемичните мерки заради четвъртата вълна на COVID – 19

11.08.2021

  Компетентните институции ОД на  МВР, РЗИ и ОД „Безопасност на  храните“, при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да организират  осъществяването на стриктен контрол за спазване на въведените със заповед на Министъра на здравеопазванетоот 29.07.2021 г. противоепидемични мерки на територията на област Разград. Това реши на свое неприсъствено заседание Областният кризисен щаб за борба с коронавируса, с председател областният управител Иван Борисов. Тези мерки са провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора.

  Щабът реши още да бъде направено всичко възможно, за да се ускори ваксинационният процес  в област Разград. За целта РЗИ-Разград, кметовете на общини и на кметства в региона трябва да създадат нужната организация във всички селища. Необходимо е още да бъдат осигурени достатъчен брой места, в които да се извършва ваксинация.

  Решението на щаба за предприемане на тези мерки е сцел да се ограничи разпространението на COVID-19 и да бъде направена необходимата подготовка преди настъпването наочакваната  четвърта вълна.

 

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

На проведено на 10.08.2021 г. неприсъствено заседание, на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград, сформиран със Заповед № ОМП-003/28.02.2020 г. на Областния управител на област Разград, във връзка с получени инструкции от Министъра на здравеопазването на Република България с писмо с изх. 16-00-4/04.08.2021 г., писмо с изх. № 06-02-9/09.08.2021 г. и съвместна заповед на Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на земеделието, храните и горите МЗ № РД-01-686/05.08.2021 г., МВР № 812/8-1019/06.08.2021 г., МЗГХ № РД09-789/06.08.2021 г., се взе следното

 

 

РЕШЕНИЕ

 

С цел да се ограничи разпространението на COVID-19 и да се създаде подготовка преди настъпването на четвърта вълна на разпространение на коронавирусната инфекция, се прилагат следните временни противоепидемични мерки на територията на област Разград, а именно:

       I.          Директорите на Регионална здравна инспекция – Разград, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Разград и на Областна дирекция по безопасност на храните – Разград, в рамките на функционалната си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да организират на осъществяването на стриктен контрол за спазване на въведените със заповед № РД-01-647/29.07.2021 на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на област Разград по отношение на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба за лице в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

   II.          Органите по т. Iда осъществят засилен контрол по спазването на посочените в заповед № РД-01-647/29.07.2021 на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки по транспортните коридори в област Разград (основни пътни трасета, като пътя Русе – Разград – Варна), във всички рискови обекти в областта, неизчерпателно изброени по долу: градски и междуградски транспорт, обекти с обществено преназначение, заведения за хранене и развлекателни заведения в нощните заведения, в езикови и образователни центрове и работни колективи и др.

III.          Органите по т. Iда осъществят контрол по спазването на посочените в  заповед № РД-01-647/29.07.2021 на Министъра на здравеопазването условия за провеждане на културни и развлекателни мероприятия, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, спортни събития и др., както и са посочени условията за посещение в заведенията за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина.

IV.          Органите по т. Iда създадат необходимата организация за извършване както на самостоятелни проверки, така и на съвместни проверки с представители на Регионална здравна инспекция – Разград, като за целта се изготвят предварително съгласувани със съответните ведомства графици. При установени нарушения и пропуски следва да бъдат предприемани незабавни и безкомпромисни административни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.

   V.          С цел ускоряване на ваксинационния процес на местно ниво в област Разград в изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България:

1.   Регионална здравна инспекция – Разград, кметовете на общини и кметовете на кметства в област Разград да създадат нужната организация за ускоряване процеса на ваксиниране на населението във всички населени места на територията на съответната община. Да бъдат осигурени достатъчен брой места, в които да се извършва ваксинация.

2.   При организацията да бъдат подпомогнати от Районна здравноосигурителна каса – Разград, от регионалната структура в област Разград на Съюза на общопрактикуващите лекари в България и от районната колегия на Съюза на стоматолозите в България.

3.   Мерки за увеличаване броя на ваксинираните служители в съответната институция да предприемат и териториалните структури на централната изпълнителна власт.

4.   В срок до 12.00 часа на 13 август 2021 г. (петък) Регионална здравна инспекция – Разград, кметовете на общини в област Разград, Районна здравноосигурителна каса – Разград, регионалната структура в област Разград на Съюза на общопрактикуващите лекари в България и районната колегия на Съюза на стоматолозите в България да представят на Областния управител предложение със списък от мерки за повишаване процента на ваксинираното население, които да отговарят на спецификата на съответните общини.

VI.          В срок до 12.00 ч. всеки петък общинските администрации на територията на област Разград, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Разград и Областна дирекция по безопасност на храните – Разград изпращат информация за извършените проверки в Областна администрация Разград (на имейл адрес: rz.oblast@rz-government.org) и в Регионална здравна инспекция – Разград (на имейл адреси: rzi_razgrad@mbox.contact.bg и rzirazgrad@abv.bg).

VII.          В срок до 14.00 ч. всеки петък Регионална здравна инспекция – Разград да изпраща обобщена информация по т. IV, включително и данни от проведени от здравни инспектори самостоятелни проверки, в Министерство на здравеопазването.

VIII.          Териториалните структури на централната изпълнителна власт и местните власти в област Разград да организират дейността си по начин, който осигурява спазване на противоепидемичните мерки, посочени в заповед № № РД-01-647/29.07.2021 на Министъра на здравеопазването.

 

 

IX.          Да бъдат проведени заседания на общинските кризисни щабове за борба с коронавируса. Кметовете на общини на територията на област Разград да издадат заповеди, в които да включат противоепидемичните мерки, включени в настоящото решение и мерки за ускоряване процеса на ваксиниране на населението във всички населени места на територията на съответната община. Заповедите да се изпратят в Областна администрация Разград и в Регионална здравна инспекция – Разград и да се публикуват в интернет страницата на съответната общинска администрация.

   X.          Настоящото решение да бъде сведено да знанието на заинтересованите страни и до местните медии в област Разград.

 

 

 

ИВАН БОРИСОВ

Областен управител


 Към началото на страницата