Разград домакинства на съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него

09.12.2014

Днес, 09 декември 2014 г., от 11.00 ч. в Конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” - Разград, се проведе двадесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него (РКК).

Настоящото заседание се свика и се откри от Петър Василев – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Областен управител на Област Разград на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – университети на територията на района, „Географика“ ООД - София, Обединение „Регионални анализи“, Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, представители на Управляващите органи на оперативните програми и Форум Гражданско участие.

На днешното заседание за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново, като представител на общините от Област Велико Търново, с мандат от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

Актуализирани бяха представителите на РСР на СЦР в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми за периода 2007-2013 г. и в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Р България и оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Членовете на Съвета обсъдиха и одобриха последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г.

На заседанието беше представен актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014-2020 г.

Регионалният съвет за развитие на СЦР обсъди и съгласува Проект на стратегическа рамка на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми за периода 2007-2013 г. върху развитието на Северен централен район.Към началото на страницата