ДНЕВЕН РЕД НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ НЕГО

08.12.2014

ДНЕВЕН РЕД

НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ(РСР)

НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ  КЪМ НЕГО

09-ти декември 2014 година, гр. Разград

Хотелски комплекс „Лес” - Разград, Конферентна зала

  10:30-11:00          Регистрация на участниците

11:00-11:10

 

1. Откриване на заседанието.       

Докладва: Петър Василев - областен  управител на област Разград,

председател на РСР на СЦР

11:10-11:20

 

 

 

2. Избор на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен  район с мандат от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

          Докладва: Петър Василев - областен  управител на област Разград,

председател на РСР на СЦР

11:20-11:35

3. Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен  район вКомитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми за периода 2007-2013 г.и в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Р България и оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Докладва: Петър Василев - областен  управител на област Разград,

председател на РСР на СЦР

11:35-11:45

 

 

 

 

 

11:45-12:05

4.Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Националния експертен съвет за изменения по климата към Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване изменението на климата

Докладва: Петър Василев - областен  управител на област Разград,

председател на РСР на СЦР

5. Представяне, обсъждане и одобряване на последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г.

 Докладва: доц. д-р Климент Найденов - представител на „Географика” ООД, София – изпълнител на обществената поръчка

12:05-12:25

6. Представяне на актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014-2020.

Докладва: Представител на Обединение„Регионални анализи“

12:25-12:40

 

 

 

 

12:40-13:10

 

7. Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на стратегическа рамка на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

Докладва: Представител на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, Русе

8. Представяне на информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.

Докладват: Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми

13:10-13:20

9. Предложение за решение на РСР на СЦР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).

Докладва: Петър Василев - областен  управител на област Разград,

председател на РСР на СЦР

13.20-13.30

 

 

10. Други.

Закриване на заседанието

 Докладва: Петър Василев - областен  управител на област Разград,

председател на РСР на СЦРКъм началото на страницата