Областният управител на Разград взе участие в обсъждане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България

06.12.2014

Областният управител на Област Разград Петър Василев взе участие в регионално обсъждане в гр. Русе на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода: 2014 – 2020 г. със заинтересованите страни от Северен централен район.

Областният управител организира участието в събитието и на представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор от Област Разград, вкл. на Регионалния академичен център и на Регионалния е-клъстер в Разград.

Представянето на Стратегията беше направено от заместник-министъра на икономиката г-жа Даниела Везиева и нейния екип в зала „Св. Георги“ на Областна администрация Русе.

Участие в обсъждането взеха и областни управители от Северен централен район, ръководители на Териториални звена на централната власт, кметове на общини, представители на академичната общност и на подкрепящи бизнес организации.

Стратегията определя приоритетните за развитие до 2020 г. отрасли на българската икономика, които да бъдат финансирани с предимство по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

В стратегическия документ са определени 7 технологични области за интелигентна специализация на икономиката в България: мехатроника и чисти технологии, информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, нанотехноглогии, творчески индустрии, фармация и хранително-вкусова промишленост.

Област Разград се вписва добре в Стратегията, тъй като три от тези технологични области, са структуроопределящи за икономиката на Област Разград: биотехнологии, фармация  и хранително-вкусова промишленост.

Участието в събитието е израз на политиката на Областния управител за сътрудничество с бизнеса и с неправителствения сектор и за ускоряване социално-икономическото развитие на Област Разград.Към началото на страницата