Предприети вътрешноорганизационни мерки от Областна администрация Разград за превенция срещу навлизането и разпространението на COVID-19 в администрацията към 12.03.2020 г.

13.03.2020
  1. Раздадени са лични предпазни средства – маски и ръкавици, както и дезинфекционни препарати на всички служители в администрацията;
  2. Осигурени са дезинфекционни препарати във всички офиси на администрацията, за да се почистват и дезинфекцират редовно всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото. На дръжките на бравите на всички врати са поставени дезинфекционни материали;
  3. Осигурени са лични предпазни средства – маски, ръкавици, дезинфекционни препарати на служителите, работещи с външни посетители/потребители на административни услуги (служители, работещи в „Едно гише”, служители, работещи за издаване на апостил и др.). Дадена е инструкция на служителите, работещи с граждани да дават указания на чакащите клиенти да спазват минимална дистанция 1 метър между посетителите. Това указания е поставено и на информационна табела;
  4. Въведен е режим на редовно и често влажно почистване и дезинфекция и регулярно проветряване на общите и санитарните помещения на администрацията. Дезинфекцията се извършва със специално закупен за целта уред за опръскване. Определени са критичните точки от административната сграда (като например зоната пред „Едно гише”) където влажното почистване и дезинфекция се извършва най-интензивно;
  5. Монтирани са информационни табла на двата етажа на администрацията за поставяне на актуална разяснителна информация относно превенцията от разпространение и заразяване с Коронавурис;
  6. Създадена е специална папка в споделеното пространство на сървъра, до което имат достъп всички служители на администрацията, за публикуване на актуална разяснителна информация относно превенцията от разпространение и заразяване с Коронавурис;
  7. Създадена е организация за недопускане на служители с грипоподобна симптоматика на работа. Служителите се проверяват два пъти дневно за здравословно им състояние;
  8. Работи се в режим на гъвкаво работно време;
  9. Дадени са следните препоръки:

·       стриктно да се спазват получените с писмо с вх. № 29-00-002/12.02.2020 г. от Заместник министър председателя на Република България Томислав Дончев Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури в страната. Същите са сведени до вниманието на служителите в Областна администрация Разград с абонатен лист срещу подпис;

·       да се ограничат контактите между служителите и комуникацията да се извършва предимно  дистанционно;

·       заседанията на областните съвети и комисии (Областния кризисен щаб в област Разград за борба с Коронавирус инфекцията и Щаба за бедствия и аварии) да се провеждат неприсъствено. Да се ограничи провеждането и на други работни срещи, вкл. вътрешнослужебни мероприятия и обяви;

·       офисите да се проветряват регулярно и надеждно;

·       служителите редовно да се дезинфекцират в офисите си всички повърхности и зони от работната сред, които контактуват с открити части на тялото, като например клавиатурите и мишките на персоналните компютри, дръжките на бравите на вратите и др.

Настоящите мерки и препоръки сведени до вниманието на служителите в Областна администрация Разград с абонатен лист срещу подпис, поставени са на информационни табла на двата етажа на администрацията и са публикувани в специална папка в споделеното пространство на сървъра, до което имат достъп всички служители на администрацията.Към началото на страницата