На заседание на Комисията по заетостта утвърдиха държавния план-прием в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Разград за учебната 2020/2021 г.

12.02.2020

Предложението на РУО – Разград заДържавен план-прием впрофилираните и професионални гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Разград, заучебната 2020/2021 г., бе утвърден единодушно от членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград.

Заседанието й се проведе днес, 12 февруари, и бе открито от Областния управител Гюнай Хюсмен.

Началникът на Регионалното управление по образование Ангел Петков представи пред участниците в заседанието обобщено предложение за държавния  план-прием в VIIIклас в неспециализираните профилирани, професионални гимназии и в средните училища за учебната 2020/2021година  в Област Разград.  

Г-н Петков информира, че при изготвянето на план-приема са проведени срещи и обсъждания с местния бизнес и общинските ръководства и повечето включени специалности са съобразени с нуждите на бизнеса. План-приема за 2020/2021 г. е съгласуван с всички общини на територията на област Разград. Разкриването на нови паралелки – профилирани или професионални е съобразено с интересите на младите хора, социално-икономическото развитие на региона, нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация и търсените на пазара на труда  специалности от професии.План-приема е съобразен с подадените предложения на директорите на училища, но са взети под внимание и резултатите от изпълнението на приема през тазиучебнагодина.

Г-н Петков представи предложението за държавен план-прием в VІІІ клас по профили и специалностипрез учебната 2020/2021 г.,  както следва:

Планирани паралелки в VІІІ клас - 41

-      Профилирани паралелки – 13, от които:

*     По STEMпрофили – 8.

-      Професионални паралелки – 28, от които:

*     По STEMспециалности – 22;

*     По нови за област Разград специалности от професии – 2;

*     По защитени специалности – 4,5;

*     По специалности с очакван недостиг на пазара на труда – 6,5;

*     В дуална форма на обучение – 4 паралелки/5 специалности.

Професионално образование и обучение в област Разград е предложено в следните професионални направления:

·       213 - Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти – 1 паралелка

·       344 -   Счетоводство и данъчно облагане – 1 паралелка

·       345 -   Администрация и управление – 1,5 паралелки

·       481 -   Компютърни науки – 3 паралелки

·       482 -   Приложна информатика – 2 паралелки

·       521 -   Машиностроене, металообработване  и  металургия – 1 паралелка

·       522 -   Електротехника и енергетика – 2,5 паралелки

·       523 -   Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника – 2 паралелки

·       524 -   Химични продукти и технологии – 2 паралелки

·       525 -   Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни  средства – 1 паралелка

·       541 -   Хранителни технологии – 2 паралелки

·        582 -   Строителство – 0,5 паралелка

·       621 -   Растениевъдство и животновъдство – 5,5 паралелки

·        640 -   Ветеринарна медицина – 1 паралелка

·       811 -   Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 1 паралелка

·       815 –  Фризьорски и козметични услуги – 1 паралелка


Профилирано обучение в област Разград е предложено от профилирани гимназии и средни училища в следните профили: Природни науки – 5 паралелки; Математически – 2 паралелки; Софтуерни и хардуерни науки – 1 паралелка; Чужди езици – 5 паралелки.

Предложени за разкриване са нови за областта специалности от професии за учебната 2020/2021 година, както следва:

-         Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Самуил,общ. Самуил,обл. Разград

Една паралелка:Защитена специалност

Професионално направление - 522 Електротехника и енергетика

Професия 522010 Електротехник

Специалност 5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника

Степен на професионална квалификация – трета

Дневна форма на обучение


-        Професионална гимназия по икономика “Робер Шуман“- гр. Разград, общ. Разград,обл. Разград

Една паралелка:Защитена специалност

Професионално направление-213 - Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Професия 213030 Полиграфист

Специалност 2130301 Полиграфия

Степен на професионална квалификация – трета

Дневна форма на обучение

Предложенията са съгласувани с ръководителите на фирми, за чиято дейност са необходими специалисти с подходяща квалификация.


През учебната 2019/2020година в област Разград функционират 59 училища и 1 ЦСОП. Във всяка община от област Разград има училища, които предлагат обучение на учениците в гимназиален етап на средното образование. В пет общини в област Разград има професионални гимназии. Разкритите в тях специалности от професии са съобразени със спецификата на региона и нуждата от квалифицирани кадри. Към 12.09.2019 г. общият брой на записаните в осми клас ученици в училищата в област Разград е 920: 

-  в профилирани паралелки – 392 (43% от всички записани);

-  в професионални паралелки – 528 ученици (57% от всички записани).

Записаните ученици в STEMпрофили са 201, а в технически и ИТ специалности – 206.

„Съществуващата училищна мрежа на територията на област Разград е изградена съобразно спецификата на региона. Разкриването на нови паралелки – профилирани или професионални, е съобразено с интересите на младите хора, социално-икономическото развитие на региона, нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация и търсените на пазара на труда  специалности от професии. Образователната политика на общините от област Разград категорично се насочва към преструктуриране на приема по STEMпрофили и специалности, съобразени с икономическото развитие на региона, потребностите на бизнеса и отговарящи на интересите на младите хора“, каза още Ангел Петков и допълни, че по данни от дирекции „Бюро по труда“ за област Разград най-търсените професии са:

-          За общини Разград, Лозница, Цар Калоян: оператор металорежещи машини, заварчик, машинен оператор фармацевтични продукти, продавач-консултант, шофьори; през активния туристически сезон – готвачи, бармани, сервитьори.

-          За общини Исперих и Самуил: шивачи, специалисти за керамично производство, шлосери, стругари.

-          За общини Кубрат и Завет: водачи на селскостопански машини, работници в полевъдството, машинни оператори, специалисти в хранително-вкусовата промишленост, продавач-консултанти, готвачи, бармани, сервитьори, работници в строителството.

Г-н Петков уточни, че с оглед осигуряване на кадри за пазара на труда на базата на реализирания държавен прием за учебната 2019-2020 година за област Разград от МОН са определени прогнозни целеви стойности за преструктуриране на приема в посока на STEM профили и професии, както и за повишаване дела на приетите ученици в професионални гимназии и в паралелки с професионална подготовка:Прогнозни целеви стойности

Максимален брой паралелки в VIII клас

41

Ученици в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка

60,37 %

от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта

Ученици в STEM профили и професионални паралелки

60,89%

от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта


Във връзка с изпълнение на целите посочени в Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIIIклас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2020/2021 година, предложение за обучение в паралелки с професионална подготовка е направено от: Профилирана природо-математическа гимназия "Академик Никола Обрешков" – гр. Разград, общ. Разград; Профилирана гимназия "Васил Левски" – гр. Исперих,общ. Исперих; Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Самуил, общ. Самуил и Средно училище "Христо Ботев" – гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян. Началникът на РУО – Разград уточни, че предложенията са съгласувани с кметовете на общините.

Г-н Петков обърна внимание, че за предложението на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" за паралелка с професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ при утвърждаване на ДПП следва да се приложи разпоредбата на чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование - в профилирана гимназия може да се утвърждава ДПП за обучение в паралелка за придобиване на професионална квалификация при условие: „няма друго училище на територията на общината, което да предлага същото обучение“.

Той информира още, че в РУО – Разград е постъпило предложение от Мануел Василев Чутурков, директор на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ гр. Разград, относно прием на ученици след завършен IVклас, в една паралелка за учебната 2020-2021 година и допълни, че вобласт Разград за учебната 2019/2020 г. е реализиран прием в V клас - една паралелка с 19 ученици. Обучението се провежда в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“- гр. Разград. „През учебната 2019/2020 година учениците, които  предстои да завършат IV клас в област Разград са 1084.  Предложението на областно ниво за прием на ученици в една паралелка в Vклас за учебната 2020/2021 г. е съобразено с изискванията в чл. 50 ал. 3 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование. Броят на местата по чл. 142, ал. 3, т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование  е 22 /2% от броя на учениците, завършващи четвърти клас в областта през учебната 2019/2020 г., съгл. чл. 50 ал. 3 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование/. Този брой е над минимално определения норматив, което дава възможност за разкриване на една паралелка след завършен IVклас. Училището се вписва в стратегиите за развитието на община Разград като учебно заведение, даващо отлична профилирана подготовка. ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ гр. Разград е учебно заведение, което се е утвърдило като едно от най-добрите в областта“, каза Ангел Петков.

Той подчерта, че предложеният План-прием е изготвен в  съответствие със Стратегиите, програмите и плановете за развитие на общините и областта, областния план за развитие на икономиката, референции от работодатели, интереси и желания на ученици и родители. „Училищата разполагат с подходяща материално-техническа база. Наличните  учебни  корпуси, работилници и кабинети по съответните професии и специалности и базите на предприятията-партньори осигуряват необходимата работна среда за обучаваните ученици. Училищните ръководства полагат грижи за опазване, поддържане и развиване на материално-техническата база. Търсят се възможности за оборудване със съвременни учебно-технически средства, с оглед стимулиране на кариерното развитие на учителите по професионална подготовка и тяхното задържане в образователната система. Като пример мога да дам отпуснатите от министерството на образованието 100 000 лв., с които са закупени нови машини в НПТГ „Шандор Петьофи“, допълни още г-н Петков.

Предложението за Държавен план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2020/2021 г. ще бъде изпратено в Министерството на образованието и науката. Окончателното му одобрение влиза в сила след решение на Министъра на образованието.Към началото на страницата