СЪОБЩЕНИЕ

06.08.2014

Относно: Провеждане на консултации за избор на членове на Районната избирателна комисия (РИК) Разград във връзка с насрочените Избори за народни представители на 05 октомври 2014 г

Областен управител на област Разград, в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) и съгласно Решение № 647 от 05.08.2014 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), насрочва консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Разград с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 10.08.2014 г.(неделя) от 10.00 часа в зала 712 на Областна администрация Разград.

В консултациите следва да вземат участие представители на следните партии и коалиции: КП „Коалиция за България”, ПП „ГЕРБ”, ПП „ДПС”, ПП „Атака”, които са парламентарно представени и на КП „Реформаторски блок” и КП „България без цензура”, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение „Гергьовден”, които имат избрани с тяхна листа членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Към предложението сипартиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите, предвидени в ИК;

3. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 05 август 2014 г. или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

5. Като приложения към писменото предложение за състава на РИК следва да се предоставят копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

 

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПО ЗАПОВЕД № ЧР-04-13/01.08.2014 г.

ИВАН БОРИСОВ

Зам. областен управителКъм началото на страницата