Министър Данов - Разград в сравнение с другите градове в страната е много по-напред

08.04.2014

6 млн. лева са заделени за изработването на общите устройствени планове в страната, като получаването на финансовия ресурс ще стане по реда на постъпване на апликационните форми, коментира в Разград министър Данов

Министър Данов установи при посещението си в Разград, че посоката в която вървим е правилна. Той визира приоритетите на Министерството на инвестиционното проектиране - създаване на кадастралните карти на населените места, тъй като те са основата и пътя за защита на собствеността на гражданите и фирмите, основата, върху която трябва да стъпи разработката на новите устройствени планове. Необходимо е изработването на подземен кадастър.

Втората важна задача, която трябва да бъде решена е актуализиране на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В Разград и населените места трябва да бъдат изградени общи устойствени планове и в следващ етап да се пристъпи към тяхното реализиране за инфраструктурни инвестиционни проекти, с помощта на финансиране от държавния бюджет и от ЕС. Друга задача е благоустрояването на населените места. Проведен е разговор с ръководството на Областна администрация – Разград за конкретни инвестиционни проекти, свързани с паспортизацията на сградите от гледна точна на тяхната конструктивна сигурност, енергоефективност. Министър Данов вижда като един общ процес свързан с извършване на паспортизация и пристъпване към привеждането на сградите до ниво, което да отговаря на съвременните изисквания, както за енергия, така и за сигурност; привеждане на средата за обитаване в съответствие с вижданията на развитите европейски страни.

6 млн. лева са заделени за изработването на общите устройствени планове в страната, като получаването на финансовия ресурс ще стане по реда на постъпване на апликационните форми в министреството на инвестиционното проектиране, коментира още министър Данов. Той внесе яснота, че сумата за населено място за изработване на общ устройствен план е между 100 000 и 120 000 лв. За по-малките населени места е около 60 000 лв.

Със 6 млн. лева разполага министерстовото за благоустрояването на населените места. 10 000 лв. е финансовия ресурс за кадастъра.

Ползотворни работни срещи проведе министър Данов в Областна администрация. Той бе запознат от главния архитект на Община Разград Петър Сергиев със състоянието на областния център. Фокусира министерското внимание към един от сериозните проблеми – неактуализираната планова осигуреност на населените места; разминаването между регулация с кадастър и потърси съдействие от освобождаването на общините от такси към Агенцията по кадастъра, относно поддръжката на кадастралните  карта и регистри.

В Разград по време на своята втора работна среща с кметовете на общини, главни архитекти на населените места в област Разград, представители на специализираните институции министър Данов обяви, че ЗУТ е тромав, като промените в него са готови, макар и да не са идеални. Той обяви, че стои зад ангажимента проектантът да си носи цялостната отговорност, да има ясно разписани функции от страна на инвеститор, проектант, строител и технически отдел на община, с роля на застрахователя; коментира, че към ЗОП ще бъде въведен критерий крайна цена. Обяви се за ясни имотни граници, които да улесняват процеса на проектиране и цялостния инвестиционен процес.Към началото на страницата