Регионалната среща за представяне на План за изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната системаКъм началото на страницата