Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)

Наименование на услугата според СУНАУ

II
Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)

Област на функционална компетентност

АПОФУС
 

Нормативно oснование

Кодекс за социално осигуряване
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Необходими документи

1. Заявление 
2. Копие от трудова книжка

Срок на изпълнение

- до 30 дни от прекратяване направоотношението  - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
- 14 дни от постъпване на заявлението- съгласно чл.5, ал.7 от КСО

Такса

без таксаКъм началото на страницата