Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Наименование на услугата според СУНАУ

V
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Област на функционална компетентност АПОФУС
 
Нормативно oснование


Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба §1, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл. 40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Необходими документи

1. Писмо с данни от НОИ
2. Копие от трудова книжка
Срок на изпълнение


  • 30 дни от прекратяването от прекратяване на трудовото правоотношение - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
  • 14 дни от постъпване на искането - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
Такса без такса


Към началото на страницата