Конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на област Разград, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

 

                               ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

за длъжността:СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.1. Да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

1.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Бакалавър;

1.3. Минимален ранг: V младши или

1.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 1 година в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика.

2. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

2.1. Компютърни умения за работа с: Microsoft Office, офис оборудване и работа в интернет среда.

3. Кратко описание на длъжността:Изготвяне на документи в областта на държавната собственост, свързани с придобиване, разпореждане и управление на недвижими държавни имоти на територията на област Разград. Актуване и отписване на имоти - държавна собственост, подготвяне на процедури за извършване на разпоредителни сделки с имоти - държавна собственост. Административно обслужване на физически и юридически лица: извършване на справки относно собствеността на недвижими имоти, проверки по жалби и сигнали.

 4. Конкурсът се провежда в два етапа:

● провеждане на тест;

● интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);

     5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи областта, в която е придобит – длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

5.5. Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива);

5.6. Автобиография CV формат.

6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността:

Длъжностно ниво по КДА:10

Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Експертно ниво 6

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 610 лв.

(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

7. Място и срок за подаване на документите:

● Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на Гише № 4 във фронт офис за административно обслужване или на Гише за административно обслужване – етаж 8 на Областна администрация Разград  на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса (до 17:00 ч. на 28.09.2020 г.).

● Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (след попълване на  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса).

● Документите може да се подават по електронен път през Единен портал за достъп до електронни административни услуги или на официалния имейл адрес на Областна администрация Разград, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

● При подаване на документите на хартиен носител, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

Ако документите се подават по електронен път,  информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

● С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса: на интернет страницата на Областна администрация Разград: www.rz.government.bg

9. Телефон за информация:084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.

            

 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН      

Областен управител

                                                                                      Към началото на страницата