Вътрешни нормативни актове

Харта на клиента и стандарти за качествено административно обслужване в Областна администрация Разград

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна администрация Разград

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна администрация Разград

Вътрешни правила за управление и разпореждане с имоти и вещи държавна собственост

Вътрешни правила за заплатите в Областна администрация Разград

Вътрешни правила за организация на човешките ресурси в Областна администрация Разград

Правилник за вътрешния трудов ред в Областна администрация Разград

Етичен кодекс на служителите и на лицата заемащи висши длъжности в Областна администрация Разград

Устройствен правилник на областните администрации

Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Областна администрация Разград

Заповед за утвърждаване на „Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни на физически лица в Областна администрация Разград”

Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни на физически лица в Областна администрация Разград

Информация относно прилагането на регламент за защита на личните данни

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в Областна администрация Разград

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

Инструкции за работа на Деловодната дейностКъм началото на страницата