Главен секретар

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Главният секретар се назначава от областния управител.

Главният секретар:

  • ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
  • отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
  • създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
  • контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
  • утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
  • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
  • организира обучения във връзка с подобряване на административното обслужване;
  • изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

 

Главен секретар

Михаил Тодоров

Адрес: гр.Разград  7200, бул.Бели Лом 37 А;
Тел.:+359 84 616 214;
E-mail: rz.oblast@rz-government.org
Стая: 704

Дата на раждане: 07.11.1979 г.

Трудов стаж: От месец ноември 2015 г. до януари 2017 г. – Народен представител в 43-то Народно Събрание

От януари 2011 г. до ноември 2015 г.– Мениджър връзки с малки предприятия в Сосиете Женерал Експресбанк – Разград

От август 2008 г. до януари 2011 г.– Мениджър клиенти свободни професии в Сосиете Женерал Експресбанк – Разград

От месец май 2007 г. до месец август 2008 г.– Аналитик проучване на пазари в ДРУЖБА АД – Разград

Допълнителни дейности:  От месец ноември 2011 г. до октомври 2015 г.– Общински съветник в Общински съвет – Разград

От месец ноември 2012 г. до февруари 2013 г.– Член в Районна избирателна комисия – Разград

От месец март 2013 г. до месец май 2013 г.– Председател в Районна избирателна комисия  - Разград

ОбразованиеОт 2007 г. до 2009 г. – Магистратура по Международен бизнес и мениджмънт в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов

От 1998 г. до 2003 г.– Магистър инженер по специалност Управление на морския транспорт във Висше Военноморско Училище „Н.Й.Вапцаров“ гр. ВарнаКъм началото на страницата