Декларации по ЗПКОНПИ

    Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация Разград


 
 

Служител


Длъжност


 Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1


Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Михаил Тодоров

 

Главен секретар

 

    чл. 35, ал. 1, т. 1  

Подадена пред

КПКОНПИ

 

Иван Иванов

Директор на

дирекция АПОФУС

   

    чл. 35, ал. 1, т. 1  

 

чл. 35, ал. 1, т. 2  

Росица Добрева

Главен счетоводител

    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2  

Анелия Чутуркова

Главен експерт

    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2  

Йоана Монева

Старши юрисконсулт    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2

Христина Христова

Старши експерт

   чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2 

Гьокшин Ибрахим

Специалист

   чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2 
Дженан Алиева

Младши експерт

чл. 35, ал.1, т.1 чл. 35, ал.1, т.2

Орхан Бедиханов

Директор на

дирекция АКРРДС

     чл. 35, ал. 1, т. 1  

чл. 35, ал. 1, т. 2 

Красимир Великов

Главен експерт   чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2 

Невин  Ахмедова-Емирова

Главен експерт

   чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2 

Илияна  Иванова

Главен експерт    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2 
Светлин Симеонов

Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Акиф Хасан Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Димитрова

Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Диана Петрова

Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Тодорова

Главен експерт

   чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2 

Емел Ахмедова

Старши юрисконсулт   чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2

Марина Кирилова

Юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т.2

Росица Русева

Специалист

    чл. 35, ал. 1, т. 1  

 чл. 35, ал. 1, т. 2

Гюлбен Сабриева

Специалист

    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Ицков

Специалист

    чл. 35, ал. 1, т. 1    чл. 35, ал. 1, т. 2 

Садифе Ахмед

Специалист     чл. 35, ал. 1, т. 1    чл. 35, ал. 1, т. 2 

 

Забележка:

   1. Декларациите на служителите от Областна администрация Разград са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Разград и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

   2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

   3. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2018 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.

   4. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2019 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.Към началото на страницата