Обявление

   Областният управител на Област Разград съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № 1/18.10.2017 г. на Възложителя – „Кубрат кабел“ ООД, ЕИК 114606799 да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения от Областния управител на област Разград на 18.10.2017 г. инвестиционен проект за обект: „Подземна оптична кабелна линия с. Севар, общ. Кубрат – с. Сушево, общ. Завет, област Разград“. Местоположението на обекта е на територията на община Завет и община Кубрат, област Разград.  Извън урбанизираната територия, трасето е в обхвата на общински път RAZ1062 „(II-49)– Кубрат – Севар – Прелез – (III-4902)“, както следва: на територията на община Кубрат – 1497 м (ПИ 000094 и ПИ 000099, землище на с. Севар), на територията на община Завет – 992 м (ПИ 000131, землище на с. Сушево). В урбанизираната територия трасето е в обхвата на тротоар и тревна площ – публична общинска собственост, с дължина 39 м (с. Сушево, община Завет).

   Обектът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д” от ЗУТ и чл. 10, ал. 4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

   Разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица  чрез Областния управител на област Разград пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

   Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на разрешението и приложенията към него в стая 807 в сградата на Областна администрация Разград, гр. Разград, бул. Бели Лом № 37 А.Към началото на страницата