Регионално развитие и териториално устройство

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община или за обекти с регионално значение

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват за повече от една община или за обекти с регионално значение

1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж

1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

1976 Презаверяване на разрешение за строеж

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственостКъм началото на страницата