Държавна собственост

1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив “Държавна собственост"

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

1971 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

2529 Позволително за ползване на лечебните растения

 


Към началото на страницата