ОА1.13 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост

Наименование

на услугата  

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост

 

Правно основание

чл. 22, т. 3 от Закона за лечебните растения

 

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане;

2. Копие от документ за регистрация на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, издадено от РИОСВ;

3. Служебна бележка от ведомството, на което са предоставени правата за управление върху имота - държавна собственост, където е разположено находището;

4. Списък, съдържащ: имената, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗЛР, чиито брой не може да бъде по-голям от 20 души;

5. Документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственостсъгласно ПМС № 94 / 29.05.2000 г.;

6. Копие на документ за самоличност, когато заявителят е физическо лице;

7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

Срок за изпълнение

До 5 дни

 

Такса

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост.Към началото на страницата