Конкурс за длъжността: „В и К експерт“ в Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград,

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на Област Разград и Председател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разградна основание чл. 16, т.5 и чл. 49 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 4/ 19.07.2016 г. обявява конкурс за длъжността: „В и К експерт“

1. Място и характер на работата и изисквания за длъжността:

1.1. Място на работа - Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, с адрес: гр. Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, етаж 8, стая 810.

1.2. Продължителност на работното време – 4 часов работен ден, при 5 - дневна работна седмица.

1.3. Характер на работата: обслужва Асоциацията по В и К по всички технически В и К въпроси, като в тази връзка: участва в изготвянето и/или контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералните планове на агломерациите на В и К системите на обособената територия и инвестиционните програми към тях; следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията;  подпомага ефективното и ефикасно управлението на имуществото на Асоциацията по В и К - активите публична собственост; участва в заседанията на Общото събрание, в случай, че дневният ред засяга въпроси от неговата компетентност или преките му задължения; отговаря за съхранението на всички документи, изготвяни във връзка или повод В и К въпроси; изготвя становища и предложения по всякакви В и К въпроси, засягащи дейността на Асоциация по В и К, вкл. при необходимост дава становища и препоръки във връзка с проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и поддръжката на публични В и К активи на обособената територия; изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз, като предварително съгласува съдържанието и начина за водене на регистъра с Главния секретар и Финансовия експерт; както и изпълнява всички допълнително поставени му задачи от Председателя и/или Общото събрание на Асоциацията по В и К, посочени в Правилника и длъжностната му характеристика.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование: висше инженерно, в областта на В и К;

2.2. Минимална образователна степен – магистър;

3. Допълнителни умения и квалификации:

3.1. Компютърна грамотност: MicrosоftOffice, специализиран софтуер, бази данни и регистри с информация относно В и К системите и съоръженията.

3.2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за водите, Закон за устройство на територията, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и др. нормативни актове свързани с дейността на Асоциацията по В  и К.

4. Други допълнителни изисквания:

Ориентация към резултати, Работа в екип, Комуникативна компетентност, Професионална компетентност, Аналитична компетентност, Стратегическа компетентност.

5. Минимален размер на основната заплата:

375 лева за 4 часов работен ден.

6. Начин на провеждане на конкурса: Конкурса се провежда на два етапа:

   - I етап – писмен тест;

   - II етап – интервю, с кандидатите преминали успешно първия етап.

7. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

6.1. Заявление за участие в конкурса по образец;

6.2. Декларация по чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда по образец;

6.3. Автобиография европейски формат;

6.4. Копия от документи за придобита образователна – квалификационна степен;

6.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите за участие в конкурса се приемат в срок до 22.08.2016 г., включително и трябва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез деловодството на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, етаж 8 – гише административно обслужване в рамките на работния ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

9. Оповестяването на конкурса, както и списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Областна администрация Разград - етаж 8 и на интернет страницата на адрес – www.rz.goverment.bg /разделАсоциации ВиК/. Обявлението на конкурса да се публикува във вестник „Екип 7“.

10.  Допълнителна информация: Длъжността съвместява по 0,5 щатни бройки с длъжността „В и К експерт“ в  Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

 

МАНОЛ КИВШАНОВ  /п/          
Областен управител и
Председател на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград

 Към началото на страницата