Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна държавна собственост - заповед ДС-15-02 от 01.02.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ. 43 ОТ ППЗДС И

ЗАПОВЕД № ДС-15-02/01.02.2016 г.     

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЯВЯВА

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект апартамент № 11 със ЗП – 39,88 (тридесет и девет цяло и осемдесет и осем) кв.м., и избено помещение № 11 със ЗП – 5,32 (пет цяло тридесет и два) кв.м., 4,90% ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 5,45 (пет цяло и четиридесет и пет) кв.м., ОПС от 45,33 (четиридисет и пет цяло тридесет и три) кв.м., находящ се в град Исперих, Община Исперих,  Област Разград, кв. 51, УПИ I по плана за регулация на гр. Исперих, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001 г. на Кмета на Община Исперих, ЖК „В. Априлов”, бл. 14, вх. Б,  ет. 4, АЧДС № 2563/27.04.2015 г.

Търгът да се проведе на 10.03.2016 г. от 10.30 часав зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград, при следните условия:

1. Начална цена – 14 058,40 (четиринадесет хиляди и петдесет и осем лв. и четиридесет ст. ) лева.

2. Стъпка на наддаване – 300,00 (триста) лв.

3. Цена на тръжните книжа –30,00(тридесет) лева.

4. Закупуване на тръжните книжа от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, стая 711, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

5. Oглед на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа с предварителна заявка (по образец), до 15.00 часа на 09.03.2016 г. включително.

6. Депозит за участие в търга – 500,00 (петстотин)лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград,  IBAN: BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BIC: CREXBGSF на „Токудабанк” АД, офис Разград.

7. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на  09.03.2016 г. на гише “Административно обслужване“, осми етаж, на Областна администрация Разград.

8.  В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 24.03.2016 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж, на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 23.03.2016 г. на гише “Административно обслужване“ – осми етаж на Областна администрация Разград.Към началото на страницата