Конкурс за длъжността Главен секретар в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на Област Разград и Председател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда обявява конкурс за длъжността: 

Главен секретар

1. Място и характер на работата и изисквания за длъжността:

1.1. Място на работа - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих. Асоциациите се намират на адрес: град Разград, бул. „Бели Лом“ 37А, етаж 8, стая 810.

1.2. Продължителност на работното време - общо 8 часа, разпределени  по 4 часа във всяка от асоциациите, при 5 - дневна работна седмица.

1.3. Характер на работата: осигурява текущата дейност на асоциацията, както и подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание; изготвя протоколи от заседанията на общото събрание; ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председателя на асоциацията; създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в асоциацията; контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както и за опазването на служебната тайна; организира материално-техническото снабдяване на асоциацията; приема предложенията и сигналите, подадени по реда на правилника, поддържа регистъра на предложенията и сигналите и организира работата с тях; подготвя процедурите по Закона за обществените поръчки след консултация с финансовия експерт и В и К експерта; подготвя проектите на договори, сключвани от асоциацията, след съгласуване с финансовия експерт и В и К експерта; изготвя правилник за вътрешния трудов ред, щатно разписание и други документи, необходими за спазване на трудовото законодателство; координира взаимодействието с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в процедурите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите; изготвя проект на годишния отчет за дейността на асоциацията; осъществява процесуално представителство на асоциацията пред органите на съдебната власт след упълномощаване от председателя на асоциацията;изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на асоциацията; изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование: висше, специалност -  право;

2.2. Минимална образователна степен -  магистър;

2.3 Юридическа правоспособност.

3. Допълнителни умения и квалификация:

3.1. Компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel;

3.2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа:  Закон за водите, Закон за устройство на територията, Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове към тях и др.

 4. Други допълнителни изисквания:

Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (външен/вътрешен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Аналитична компетентност; Управленска компетентност; Стратегическа компетентност; Лидерска компетентност; Компетентност за преговори и убеждаване.

5. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът се провежда на два етапа:

I етап - писмен тест

II етап - интервю, с кандидатите преминали успешно първия етап.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

6.1. Заявление за участие в конкурс по образец;

6.2. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ по образец;

6.3. Автобиография европейски формат;

6.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  копие на удостоверение за придобита правоспособност,

6.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит .

7. Място и срок за подаване на документите за участие: Документите за участие в конкурса се приемат в срок до 04.06.2015 г. включително и трябва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник в  Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, чрез деловодството на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом“ 37А, етаж 8 – гише за административно обслужване в рамките на работния ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

8. Оповестяването на конкурса, както и списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Областна администрация Разград – етаж 8, на интернет страницата на адрес -  www.rz.government.bg. Обявлението за конкурса се публикува  във вестник „Гледища“.

9. Допълнителна информация: Длъжността съвместява по 0,5 щатни бройки във всяка една от асоциациите.

 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

Областен управител и Председател  на

Асоциациите по В и К, обхващащи обособените територии на

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. ИсперихКъм началото на страницата