Асоциация ВиК Разград

 

       Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на   27.10.2020 г.
1. Покана за провеждане на извънредно заседание, публикувана на 24.09.2020 г.
2. Писмено искане за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание


 

Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 27.02.2020 г.
1. Покана за провеждане на редовно заседание, публикувана на 24.02.2020 г.
2. Годишен отчет за дейността
3. Отчет за изпълнението на Бюджет за 2019 г.
4. Обяснителна записка към Отчета за изпълнението на Бюджета за 2019 г.
5. Проект на Бюджета за 2020 г.
6. Обяснителна записка към проект на Бюджет за 2020 г.
7. Коригиран бюджет и обяснителна записка за 2020 г.
8. Протокол №23/27.02.2020 г.
9. Бюджет 2020 г.

 

 

 

 

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 19.12.2019 г.

 

 

 
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 18.11.2019 г.  
Проект на Бюджет за 2019 г.  
Обяснителна записка към бюджета за 2019 г.  
Бюджет за 2020 г.  
Обяснителна записка към бюджета за 2020 г.  
Коригиран проект на Бюджет за 2020 г.  
Обяснителна записка към коригиран Бюджет за 2020 г.  
Протокол 22 от 19.12.2019 г. АВиК Разград  
Приет Бюджет за 2019 г.  

 

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 06.08.2019 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 16.07.2019 г.
Покана до кметовете
Бюджет за 2019 г.
Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и приложения към него
Протокол №21/13.08.2019 г.


Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 23.07.2019 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 17.06.2019 г.
Покана до кметовете
Бюджет за 2019 г.
Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.
Приложение 1 към Биснес план
Приложение 2 към Биснес план
Приложение 3 към Биснес план
Отмяна на заседание насрочено за 23.07.2019 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 25.06.2019 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 21.05.2019 г.
Годишен финансов отчет за 2018 г.
Бюджет за 2019 г.
Протокол №20/26.06.2019 г.

 

Редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 12.03.2019 г.

Предложение по реда на чл. 20, ал. 8 от ПОДАВИК - публикувано на16.01.2019 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.
Годишен доклад 2018 г.
Обяснителана записка към отчет бюджет 2018 г.
Проек на бюджет за 2019 г.
Бюджет 2019 г.
Инвестиционна програма 2019 г.
Решение № 461 на Общински съвет Попово
Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград за периода 2017-2021 г.
Приложение 1 към Биснес план
Приложение 2 към Биснес план
Инвестиционна програма
Протокол №19/12.03.2019 г.

 

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 14.11.2018 г.

Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 17.10.2018 г.
Бизнес план
Приложение към бизнес план
Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК-Д-002/18.03.2016 г.
Проект на бюджет 2019 г.
Обяснителна записка към проект на бюджет 2019 г.
Протокол №18/14.11.2018 г.

 

 

Редовно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 06.03.2018 г.
Покана за редовно Общо събрание - публикувана на 01.02.2018 г.
Годишен отчет за 2017 г.
Годишен финансов отчет
Отчет за изпълнение на бюджет 2017 г.
Инвестиционна програма 2017 г.
Инвестиционна програма 2018 г.
Бюджет 2018 г.
Промяна на писмени материали
Протокол №17/06.03.2018 г

 

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 11.01.2018 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 14.01.2017 г.
Решение № 213 на Общински съвет Опака
Решение № 311 на Общински съвет Попово
Протокол №16/11.01.2018 г. - публикуван на 18.01.2018 г.


Към началото на страницата