Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Писмени и устни преводи”

 ДОКУМЕНТАЦИЯ

За обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Писмени и устни преводи по Проект с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код 601 „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” по проект №2(4i)-3.1-30 MIS-ETC код 601 „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево”, изпълняван по Договор № 61045/29.07.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Програмата за  Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Публикувана в АОП под № 9031442Към началото на страницата