Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Разработване на анализи и стратегии”

 ДОКУМЕНТАЦИЯ

За обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Разработване на анализи и стратегии по Проект с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код 601 „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево”:

- „Анализ на  актуалния икономически климат и бизнес контакти в Област Разград и Окръг Гюргево”;

- „Анализ на действащата правна рамка и на административните изисквания за правене на бизнес в България и Румъния”;

- „Обща маркетингова стратегия на Област Разград и Окръг Гюргево”;

- „Стратегия за бизнес развитие на Област Разград и Окръг Гюргево”.

Публикувана в АОП под № 9031438


Прикачени файловеКъм началото на страницата