Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административни дейности (за офис) на самостоятелен обект – публична държавна собственост - заповед № ДС-16-02 от 04.04.2014 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПОВЕД № ДС-16-02 ОТ 04.04.2014 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административни дейности (за офис) на самостоятелен обект – публична държавна собственост, с идентификатор 61710.505.7270.2.4 по кадастралната карта на гр. Разград, с площ 12 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 61710.505.7270.2 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2419/ 14.05.2012 г., съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.2.1, под обекта – няма, над обекта – няма.

Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 10.30 часа в зала 810 – осми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална наемна цена – 105,00 (сто и пет) лева.

3. Стъпка на наддаване – 10,00 (двадесет) лв.

4. Предназначение на самостоятелния обект – за административни дейности (за офис).

5. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

6. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

7. Депозит за участие в търга – 50,00(петдесет) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN:BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BICCREXBGSFна „Токудабанк” АД, офис Разград.

8. Oглед на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 13.05.2014 г.

9. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на 13.05.2014 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

10. В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 21.05.2014 г. от 10.30 часа в зала 810 – осми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 20.05.2014 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.


Прикачени файловеКъм началото на страницата