Заповед за пожароопасен сезон в горските територии на Област Разград

ЗАПОВЕД

№  ОМП-02

Разград  21.03.2014 г.

 

На основание чл.32, ал.1 и чл. 31, ал. 1, т. 9  от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и по предложение на Директора на  Регионална дирекция по горите Русе, изх. № ОХ-31/17.03.2014г.

З А П О В Я Д В А М :

1.      Определям за пожароопасен сезон в горските територии на Област Разград  времето от 01.04.2014 год. до 15.10.2014 година.

2.      По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

3.      През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавните ловни стопанства /ДЛС/ и Общинските горски предприятия /ОГП/, да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.

4.      Директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП и Общините собственици на гори, съгласувано с Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” /ОУПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност /І-ви Клас/.

5.      ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините и юридическите лица  - собственици на гори, които имат изготвени Годишни оперативни планове за опазване на горските територии от пожари /ГОП/ да продължат изпълнението им, а собствениците на гори, които нямат изготвени ГОП да изпълняват планираните в ГОП на ТП ДГС и ТП ДЛС мероприятия за техните горски имоти.

6.      Регионалната дирекция по горите /РДГ/ да продължи изпълнението на регионалната програма за опазване на горите от пожари и съвместно с ОУ ПБЗН да осъществяват контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините, юридическите и физическите лица – собственици на гори.

7.      Особено внимание да се обърне на:

  • 7.1.  Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно ГОП.
  • 7.2. Контролът по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.
  • 7.3. Почистване на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от І-ви Клас на пожарна опасност.
  • 7.4. Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
  • 7.5. Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

8.      За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени ГОП и РДГ.

9.      Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии, ръководителите на ТП ДГС, ТП ДЛС и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.

10.  В срок до 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се свежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ТП ДГС и ТП ДЛС.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на ОУ ПБЗН, ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП и Кметовете на Общини, а чрез тях на кметовете на кметства и кметски наместници.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна администрация  Разград и Регионална дирекция по горите Русе.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Садък Алчев  – Главен секретар на Областна администрация Разград.

 

СТОЯН НЕНЧЕВ ............../подпис/.............

Областен управител


Прикачени файловеКъм началото на страницата